• 1Попълваш форма
  • 2Изчакваш до 15 минути
  • 3Получаваш парите ведната
02/ 442 0065

Често задавани въпроси  • Улеснена процедура за кандидатстване и усвояване на бързия заем.
  • Бързо и обективно решение по молбата за онлайн заем.
  • Срок и размер на заема/кредита според индивидуалните нужди.
  • Превод на заема директно по личната банкова сметка.
  • Без поръчители по кредита.
  • Без обезпечение по заема.
  • Възможност за удължаване на срока на договора за онлайн заем.

Използвайте NaZaem.bg, за да сте сигурни, че правите най-добрия избор - ще намерим най-бързяи изгоден онлайн заем за Вас.

Кредитните институции са длъжни да предоставят пълната информация, касаеща заема, преди клиентът да е подписал договор за заем от растояние.

Имате право да погасите заема си предсрочно по всяко време. Така ще се докажете като лоялен и коректен платец и в бъдеще ще получавате още по-бързо обслужване и преференциални лихвени условия при отпускането на бърз заем.

За да кандидатствате за нов бърз заем, нашите партньори изискват първо да изплатите текущия си заем към тях.

Ако просрочите задължението си нарушавате договорените условия и е възможно да Ви бъде наложена неустойка за забавеното плащане или начислени наказателни лихви и стойността на задължението ще нарастне. Освен това кредитът Ви ще бъде деклариран като просрочен и необслужван в Централен кредитен регистър към БНБ.

Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт, който обработва лични данни - видът на обработваните данни, целите и средствата за обработване са определени със закон или са определени индивидуално.

Централен кредитен регистър е независима информационна система към Българската народна банка - системата предоставя актуална информация за кредитната задлъжнялост на кредитополучателите в страната. Всички заеми, които отпускат кредитните институции (банкови и небанкови финансов институции), както и просрочията по тях, по закон се декларират в Централен кредитен регистър.

Стандартизиран международен код на банкова сметка, използван в ЕС. У нас е задължителен от 2006 г. и се използва за плащания в страната и чужбина. Всеки IBAN е уникален номер, който съдържа в себе си банката на клиент, както и номера на неговата лична сметка в нея.

В случай, че нямате банкова сметка, трябва или да си откриете сметка в най-удобната за Вас банка или да изберете компания за бързи кредити, която да предоставя алтернативен начин на получаване (усвояване) на кредитите като Easy Pay.

RINGS(Real-time Interbank Gross Settlement System) е платежна система за брутен сетълмент в реално време (от 08:00 до 16:00 часа) към Българската народна банка, която извършва прехвърляне на парични средства между сетълмент-сметките на участниците в нея (банки, БНБ) индивидуално и в реално време след получаване от системата на нареждането за превод.

БИСЕРА е платежна система за обслужване на клиентски преводи в лева, предназначени за изпълнение в определен момент, осигуряваща финалност на сетълмента. Нарежданията за превод в БИСЕРА се изпълняват три пъти през всеки ден – в 10:00, 13:30 и 16:00 часа.

По законова дефиниция, ГПР (Годишен процент на разходите) представлява общия разход на кредита за потребителя, изразен като годишен процент от сумата на отпуснатия и редовно обслужван кредит. При изчисляване на ГПР се включват всички задължителни такси за сметка на клиента, свързани с отпускането му.

ГЛП (Годишен лихвен процент или още ефективен лихвен процент) е цената (лихвата), която кредитополучателят заплаща за използването на определена парична сума (капитал) за период от 1 година.

Чистият размер на дълга по кредит/заем, разрешен от банка или регистрирана финансова институция, без сумата на дължимите лихви и/ или такси.

Размерът на вноската Ви по даден бърз кредит, никога не трябва да е по-голяма или равна на дохода Ви, защото със сигурност имате и други текущи разходи, които се налага да покривате.

За да изтеглите бърз кредит трябва само да сте навършили 18 г. и да имате валидна лична карта.

Дружествата, които имат право да отпускат заеми, трябва да са вписани в Регистъра на финансовите институции по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции и да бъдат администратори на лични данни.

Бързите кредити са главно предназначени за спешни нужди, въпреки че множество потребители прибягват до тях и заради много улесненото кандидатстване и по-ниските документни изисквания към кредитополучателя.

Това зависи главно от размера на получаваните доходи и активните кредити, които имате в момента. Ако можете да си позволите изплащането на повече вноски, вероятността да бъдете одобрен за кредит от повече компании, е по-голяма.

Кредитоспособността е способност на клиента да погаси получения заем според договорените условия и срок, поради което е считан за надежден и сигурен кредитополучател.

Всяко поръчителство, гаранция, залог, ипотека, което осигурява възможност при непогасяване от страна на длъжника, дължимата сума по вземането да се събере от поръчителя, гаранта или чрез продажба на заложеното или ипотекираното имущество.

Това е датата, на която става погасяването на кредит или друго финансово задължение, съгласно условията на сключения договор между банката или финансовата институция и нейния клиент.

Поръчители не са необходими - само попълвате лични си данни във формата за кандидатстване на сайта ни за финансово посредничество NaZaem.bg - партньорските кредитни институции, с които работим не изискват поръчителство.

Въз основа на декларираната от Вас информация и допълнителните проверки кредитните инспектори на нашите партньори (кредитни институции) вземат адекватно и бързо становище по молбата Ви за заем. Ако тя бъде отказана имате възможност да кандидатствате за бърз заем през NaZaem.bg отново, като бъдещото решение ще бъде базирано на актуалната информация от профила Ви, към момента на новото кандидатстване.