• 1Попълваш форма
 • 2Изчакваш до 15 минути
 • 3Получаваш парите ведната
02/ 442 0065

Централен Кредитен Регистър към БНБ

Вземи назаем

Централният Кредитен Регистър (ЦКР) е единна информационна система, която се подържа от Българската Народна Банка (БНБ). Създаден е през 2006 г. и целта му е да носи информация за кредитната задлъжнялост на клиентите на банки и финансови институции, които извършват дейност на териоторията на страната. Всички тези институции са длъжни ежемесечно да събират, подържат и подават актуална информация към БНБ, която показва:

 • как се обслужват текущите задължения по кредити;
 • просрочията по активни и по погасени кредити;
 • новоотпуснатите заеми.

Данните ни попадат в ЦКР веднага след като станем кредитополучатели и кредитната задлъжнялост, посочена в ЦКР, е с решаващо значение при кандидатстване за нов заем. Ако имате текущи просрочия по активните Ви заеми или сте имали просрочие, дори по погасен заем, е възможно да срещенете трудности при отпускането на нов.

Как може да получим информация относно кредитната си задлъжнялост?

Всяко физическо и юридическо лице има право да поиска от БНБ (чрез писмено заявление) справка относно информацията подадена за него в регистъра – веднъж годишно всяко физическо лице може да получи подобна справка безплатно. Заявлението може да бъде подадено лично в БНБ или да бъде изпратено по пощата – не може да се подава по факс или електронна поща. Срокът, в който БНБ предоставя исканата информация, е 7 дни от датата на подаване на заявлението, при наличие на всички необходими документи.

Каква информация подава всяка кредитна институция в ЦКР?

Съгласно Наредба № 22 за ЦКР на БНБ всяка кредитна иснтитиуция е длъжна да подава:

 • Текуща информация – на всеки пет дни се подава информация за новоотпуснатите кредити от компанията, както и информация за промени по вече отпуснати кредити -промяна на падежа на кредита (срока на заема), промяна на лихвения процент на кредита, промяна на сумата на кредита.
 • Месечна информация - до 15-то число на всеки месец се подава актуализирана информация за активните кредити към края на предходния месец, в това число категорията на кредита и неговото месечно състояние по редовна или просрочена лихва, главница, съдебни такси, наказателни лихви и други.

Каква информация е видна в справката от ЦКР?

Информацията, която е видна в справката от ЦКР, е:

 • Брой активни кредити
 • Брой институции, в които клиента има активни кредити
 • Обща експозиция на активните кредити на клиента
 • Тип на всеки кредит - паричен заем, кредитна карта, овърдрафт и т.н.
 • Категория на всеки кредит - редовен, под наблюдение, необслужван или загуба
 • Срок на кредита - до една година, до пет години, над пет години, към датата на пускане на справката.

В справка ЦКР не се вижда името на финансовата институция, към която клиентът има активни кредити.

ак се определят категориите на кредитите в ЦКР на БНБ ?

Съгласно указанията на БНБ определянето на категорията на кредитите се извършва на база дните в просрочие на лихвата и/или главницата по кредита и е както следва:

Вземи назаем
 • категория "Редовен” – с тази категория се подава всяка една експозиция, по която към подаване на месечната информация изплащането на кредита е с 0 дни просрочие.
 • категория ”Под наблюдение”- с тази категория се подава всяка една експозиция, по която към подаването на месечната информация главницата и лихвите (таксите), както и лихвите за забава са с натрупани просрочия между 1 и 90 дни.
 • категория ”Необслужван” - с тази категория се подава всяка експозиция, по която подаването на месечния пакет главницата и лихвите, както и лихвите за забава са с натрупани просрочия между 91 и 180 дни.
 • категория “Загуба”- с тази категория се подава всяка една експозиция, по която към подаването на месечния пакет главницата и лихвите, както и лихвите за забава са с натрупани просрочия над 180 дни.